ISO品保認證

  本公司已通過 ISO 13485認證、CE國際認證及行政院衛生署第一等級醫療器材許可證,以確保品質之控管。


                
            ISO 13485認證                                      CE 國際認證                                     醫療器材許可證

         醫療器材GMP證書